Algemene voorwaarden

Rakedi

Artikel 1. ALGEMEEN

 • 1.1 Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door de RAKEDI BV met maatschappelijke zetel te Beukenlaan 13, 9550 Hillegem ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0687.891.930 (hierna genoemd "RAKEDI") aan professionelen (B2B) met vestiging of maatschappelijke zetel in en buiten België (hierna genoemd "Klant").
 • 1.2 Door het handtekenen van het inschrijvingsdocument verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden, deze gelezen en goedgekeurd te hebben.
 • 1.3 De Algemene Voorwaarden van RAKEDI zijn steeds raadpleegbaar op de website: (www.rakedi.be/algemene-voorwaarden).
 • 1.4 Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden of de inschrijving geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de inschrijving.
 • 1.5 Het zich niet of niet tijdelijk beroepen door RAKEDI op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden of de inschrijving kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.
 • 1.6 De Klant mag de met RAKEDI afgesloten overeenkomst niet overgedragen aan een derde, dan middels schriftelijk akkoord van RAKEDI.

Artikel 2. OFFERTES - INSCHRIJVING

 • 2.1 Offertes zijn louter indicatief en verbinden RAKEDI op geen enkele wijze opzichtens de Klant.
 • 2.2 De overeenkomst tussen RAKEDI en de Klant komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening van het inschrijvingsdocument door de Klant.
 • 2.3 RAKEDI en de Klant hebben steeds het recht om de inhoud van het inschrijvingsdocument te wijzigen. Wijzigingen dienen steeds expliciet en schriftelijk door RAKEDI en de Klant te worden goedgekeurd. Bij gebrek aan expliciete en schriftelijke goedkeuring door beide partijen blijft de laatste versie van het inschrijvingsdocument van kracht.

Artikel 3. DIENSTVERLENING

 • 3.1 De dienstverlening van RAKEDI kan uitsluitend gekwalificeerd worden als een inspanningsverbintenis opzichtens de Klant. RAKEDI garandeert de Klant geen enkel resultaat.
 • 3.2 De door RAKEDI opgegeven termijnen, verbonden aan of voortvloeiend uit de dienstverlening opzichtens de Klant, zijn louter indicatief. Deze termijnen verbinden RAKEDI op geen enkele wijze opzichtens de Klant. Het verstrijken ervan geeft geen enkel recht op een schadevergoeding.
 • 3.3 De dienstverlening door RAKEDI heeft een niet-exclusief karakter. RAKEDI heeft steeds het recht om haar diensten te verlenen aan derden.
 • 3.4 De Klant verbindt er zich toe om op eerste verzoek van RAKEDI alle faciliteiten en informatie die RAKEDI nodig acht voor haar dienstverlening ter beschikking te stellen. RAKEDI is niet aansprakelijk voor het verlies van materiaal en/of informatie die door de Klant bij de uitvoering van de dienstverlening ter beschikking worden gesteld.
 • 3.5 De Klant verbindt er zich toe om de geleverde diensten en de uitkomst van de dienstverlening op geen enkele manier aan een derde partij ter beschikking te stellen dan mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van RAKEDI.
 • 3.6 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen of remediëren van verloren of gewijzigde bestanden, software of andere programma’s, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient steeds over back-up’s te beschikken van alle software en bedrijfsgegevens die onderhevig zijn aan de dienstverlening van RAKEDI.
 • 3.7 De Klant is verplicht om zijn/haar systemen waarvan RAKEDI gebruik maakt te beschermen tegen virussen en gelijkaardige risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige maatregelen inzake het beheer en beveiliging van zijn/haar ICT-toepassingen.

Artikel 4. GARANTIES

 • 4.1 RAKEDI is tijdens of na de uitvoering van haar dienstverlening niet verantwoordelijk voor de werking van producten of diensten geleverd door derden, noch voor hun compatibiliteit of integratie, noch voor enige informatie die terzake door een derde partij werd verstrekt. De Klant kan zich louter beroepen op de garantieverbintenis van derde-leverancier van producten of diensten. RAKEDI verleent dienaangaande op geen enkele manier een aanvullende garantie.
 • 4.2 De door RAKEDI verleende diensten worden met een normale professionele zorg, op een diligente en competente wijze geleverd. Niettemin hebben deze diensten een algemeen karakter, dat steeds afhankelijk is van en onderhevig is aan de specifieke behoeften van de Klant. RAKEDI is dan ook slechts gehouden tot leveren van diensten die binnen redelijk en commercieel aanvaardbare grenzen gekoppeld kunnen worden aan de specifieke behoeften van de Klant.
 • 4.3 RAKEDI is niet verantwoordelijk voor het verkeerd opvolgen van instructies/aanbevelingen door de Klant of voor het foutief gebruik door de Klant van de aan hem/haar geleverde diensten.
 • 4.4 De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de geschiktheid van de hardware en/of software om de door hem/haar beoogde diensten van RAKEDI te bekomen. Ingeval van een verkeerde productkeuze of gebrekkige hardware/software, is RAKEDI op geen enkele manier aansprakelijk voor de negatieve gevolgen die hieruit zouden voortvloeien. De Klant dient zich steeds voldoende te informeren over de karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van zijn/haar hardware en/of software, alsook op de hoogte te zijn van mogelijke problemen die zich kunnen stellen bij aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding van deze hardware en/of software op advies van RAKEDI.

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

 • 5.1 Elke Klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van RAKEDI. RAKEDI wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor de negatieve gevolgen voortvloeiend uit haar dienstverlening en aanbevelingen.
 • 5.2 RAKEDI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-conforme en/of gebrekkige diensten en producten die in naam van de Klant of door de Klant, al dan niet op aanbeveling van RAKEDI, bij een derde partij werden aangeschaft.
 • 5.3 RAKEDI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Klant of van een derde. Aansprakelijkheid van de Klant opzichtens een derde geeft de Klant geen enkel recht om enige vordering in te stellen opzichtens RAKEDI.
 • 5.4 De aansprakelijkheid van RAKEDI is ten allen tijde beperkt tot de waarde van de overeenkomst opgenomen in het inschrijvingsdocument.
 • 5.5 RAKEDI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of negatieve gevolgen voortvloeiend uit het eigen gebruik door de Klant van de uit de dienstverlening voortvloeiende resultaten. Zij kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door hardware en/of software afkomstig van derden, of voor schade veroorzaakt door elementen die de Klant of een derde geleverd of geïncorporeerd heeft in het bedrijf, de bedrijfsstructuur, de bedrijfsmaterialen en de hardware/software van de Klant.

Artikel 6. FACTURATIE - BETALING

 • 6.1 De RAKEDI commissie is verschuldigd op ieder online order en dit onafhankelijk van de prestaties van derden.
 • 6.2 Facturen van RAKEDI dienen ten allen tijde binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden betaald door de Klant.
 • 6.3 Niet-betaling op de vervaldag voorzien in artikel 6.1 geeft van rechtswege aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een nalatigheidsintrest op jaarbasis gelijk aan een intrestvoet van 12%, alsook tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire schadevergoeding van 10,00% op het factuurbedrag, met een minimum van 200,00 EUR.
 • 6.4 Protest tegen de facturatie van RAKEDI dient op straffe van verval binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven of per e-mail geadresseerd worden aan RAKEDI. Het protest dient steeds behoorlijk gemotiveerd te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal de facturatie geacht worden in overeenstemming te zijn met de verwachtingen daaromtrent van de Klant. In geval van gedeeltelijk protest verbindt de Klant zich er toe om het niet-betwiste gedeelte van de facturatie onverwijld te betalen.

Artikel 7. BEEINDIGING - OPSCHORTING OVEREENKOMST

 • 7.1 De tussen RAKEDI en de Klant afgesloten overeenkomst is steeds opzegbaar, behoudens de uitzonderingen voorzien in onderhavig artikel.
 • 7.2 Bij niet-betaling door de Klant van de facturatie op de vervaldatum heeft RAKEDI het recht om de dienstverlening opzichtens de Klant op te schorten en dit zolang de achterstallige facturatie onbetaald blijft. De wederopstartkosten van de website worden op de klant verhaald ten bedrage van 1 uur werk in regie. Pas na ontvangst van betaling zal de website weer online gezet worden.
 • 7.3 Opzegging van de overeenkomst door de Klant dient per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van RAKEDI te gebeuren. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven zal het online bestelplatform gedeactiveerd worden.
 • 7.4 Niet-betaling door de Klant van de openstaande facturatie binnen de acht dagen na datum van ingebrekestelling zal geïnterpreteerd worden als éénzijdige verbreking door de Klant van de met RAKEDI afgesloten overeenkomst. Voornoemde éénzijdige verbreking geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de klant van het resterend openstaand saldo van de overeenkomst, zoals werd vermeld in het inschrijvingsdocument, onverminderd het recht van RAKEDI om een hogere schadevergoeding te eisen die in overeenstemming is met de reëel geleden schade.
 • 7.5 RAKEDI heeft het recht om middels de verzending van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang een einde maken aan de tussen partijen afgesloten overeenkomst, zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding, wanneer zich één van de volgende gebeurtenissen of een andere gebeurtenis met een vergelijkbaar effect zich voordoet: (a) indien de Klant het faillissement aanvraagt; (b) indien de Klant failliet wordt verklaard; (c) indien zich een gebeurtenis voordoet die vergelijkbaar is met de gebeurtenissen die beschreven zijn in de punten (a) en (b) hierboven met betrekking tot de Klant onder de wetgeving van het rechtsgebied waar de Klant zijn/haar zetel heeft; (d) indien de Klant een ernstige contractuele of buitencontractuele wanprestatie levert die een verdere samenwerking tussen partijen onmogelijk maakt; (e) indien de Klant de intellectuele eigendomsrechten van RAKEDI heeft geschonden of dreigt te schenden. (f) indien de Klant betrokken is bij een fusie of opgesplitst wordt in verschillende entiteiten, de Klant ontbonden wordt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, geliquideerd, vereffend, stopgezet of naar het buitenland worden overgebracht, of wanneer een beslissing in die zin wordt genomen; (g) er een belangrijke wijziging plaatsvindt in het bestuur van de Klant; (h) er beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de Klant of dit het voorwerp vormt van een gedwongen tenuitvoerlegging en, in geval van bewarend beslag, dit niet binnen de dertig (30) dagen wordt vrijgegeven of het beslag wordt opgeheven.
 • 7.6 Bij beëindiging van de overeenkomst verbinden RAKEDI en de Klant zich er toe om alle informatie, data en andere bedrijfsgegevens en/of materialen binnen de 5 werkdagen na het einde van de overeenkomst aan elkaar terug te geven. De Klant verleent aan RAKEDI echter het recht om een kopie bij te houden van de gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband stond door haar uitgevoerde dienstverlening.

Artikel 8. KLACHTEN

 • 8.1 Klachten omtrent de staat, de werking en de conformiteit van de dienstverlening van RAKEDI dienen binnen de 48 uur per e-mail of per aangetekend schrijven, op straffe van verval gemeld te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn wordt de dienstverlening van RAKEDI geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe RAKEDI zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

Artikel 9. OVERMACHT

 • 9.1 RAKEDI kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van RAKEDI tot stand zijn gekomen en waarvan de 3 gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Storingen in telecommunicatievoorzieningen en overheidsbeslissingen die een ernstige impact hebben op de dienstverlening worden steeds aanzien als overmacht.
 • 9.2 Overmacht in hoofde van een leverancier of derde waarop RAKEDI bij de uitvoering van haar dienstverlening opzichtens de Klant beroep doet, zal gelijkgesteld worden met overmacht in hoofde van RAKEDI.
 • 9.3 Technische problemen bij RAKEDI of de Klant kunnen gelijkgesteld worden met overmacht wanneer deze de uitvoering van de dienstverlening dermate bemoeilijken dat een adequate en correcte uitvoering van de dienstverlening onmogelijk zou zijn. Indien deze situatie zich voordoet heeft RAKEDI het recht om alle voorlopige maatregelen te nemen die zij passend acht.
 • 9.4 In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van RAKEDI opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en RAKEDI zich nog steeds in de onmogelijkheid bevindt om haar contractuele verplichtingen opzichtens de Klant uit te voeren, zijn zowel RAKEDI als de Klant beide bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval in hoofde van RAKEDI enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie ten voordele van de Klant.

Artikel 10. CONFIDENTIALITEIT / GEBRUIK EINDKLANTGEGEVENS

 • 10.1 Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming aan RAKEDI en diens aangestelden om toegang te verkrijgen tot alle bedrijfsgegevens, waarvan RAKEDI het nodig acht deze te consulteren voor de uitoefening van haar dienstverlening. De Klant geeft hierbij eveneens uitdrukkelijk toestemming aan RAKEDI om deze data intern te verwerken met oog op de uitvoering van de dienstverlening.
 • 10.2 RAKEDI heeft het recht om beroep te doen op derden met oog op de uitvoering van dienstverlening opzichtens de Klant. De Klant aanvaardt hierbij dat RAKEDI desgevallend vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de Klant ter beschikking stelt aan derden.
 • 10.3 De Klant geeft RAKEDI de toestemming om de resultaten van de dienstverlening op anonieme basis intern te verwerken voor marketingdoeleinden, met oog op profilering van haar diensten naar derden toe.
 • 10.4 De Klant geeft aan RAKEDI de toestemming om zijn/haar bedrijfsgegevens aan te wenden indien dit noodzakelijk is voor: (a) de nakoming door RAKEDI van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie; (b) de nakoming van een gerechtelijke beslissing, (c) de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van RAKEDI.
 • 10.5 De Klant geeft Rakedi uitdrukkelijke de toestemming de gegevens van de eindklanten te gebruiken voor de verdere promotie van het Rakedi platform via mailings, aanbiedingen door derden en andere communicatiemiddelen.
 • 10.6 De Klant verbindt er zich toe om alle bedrijfsgegevens van RAKEDI geheim te houden tegenover derden. De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van RAKEDI dienen te worden beschouwd als een bedrijfsgeheim van RAKEDI. Deze verplichting overleeft elke overeenkomst gedurende een periode van twee jaar. Indien de Klant voorgaande verplichting tot geheimhouding niet naleeft of niet volledig naleeft, is de Klant een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 1.000,00 EUR voor elke overtreding en 100,00 EUR voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van RAKEDI haar reële schade te eisen.
 • 10.7 De Klant verbindt er zich toe om RAKEDI te vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verstrekking door de Klant aan RAKEDI van bedrijfsgegevens toebehorend aan een derde partij, en dit met oog op de uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

 • 11.1 RAKEDI draagt tijdens of na haar dienstverlening geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de Klant.
 • 11.2 De intellectuele rechten op alle diensten van RAKEDI, alsook op de toegepaste software, methodes, modellen, beschrijvingen, specificaties, modules, documentatie, behoren exclusief toe aan RAKEDI. De door RAKEDI ontwikkelende technieken, know-how, ideeën, die tijdens de dienstverlening opzichtens de Klant werden ontwikkeld/geoptimaliseerd zijn eveneens de exclusieve eigendom van RAKEDI. De Klant kan geen enkele aanspraak doen gelden op de door RAKEDI ontwikkelde intellectuele rechten.
 • 11.3 De Klant verleent aan RAKEDI en alle klanten van RAKEDI een kosteloos en licentievrij recht om gebruik te maken van alle aan de Klant toebehorende intellectuele eigendomsrechten zoals afbeeldingen, beschrijvingen, enz met oog op de uitvoering van de dienstverlening.
 • 11.4 Indien RAKEDI bij de uitvoering van haar dienstverlening opzichtens de Klant gebruik maakt van intellectuele rechten die eigendom zijn van een derde, zijn de licentievoorwaarden, garanties, ondersteuningsmodaliteiten en andere voorwaarden van deze derde op het gebruik van deze intellectuele rechten van toepassing. RAKEDI zal zich opzichtens de Klant niet verbinden tot het leveren van aanvullende licenties of garanties.
 • 11.5 De Klant verbindt er zich toe om RAKEDI te vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verstrekking door de Klant van intellectuele eigendomsrechten, toebehorend aan derde partij, met oog op de uitvoering van de dienstverlening. Indien de Klant verneemt dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij geschonden worden of indien een derde beweert dat het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten een schending is van zijn/haar rechten of dat van een andere derde of op een andere manier onwettig is, verbindt de Klant zich er toe om RAKEDI hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en alle informatie en bijstand verlenen die RAKEDI redelijkerwijze kan verlangen met oog op stopzetting van de schending van de intellectuele eigendomsrechten van deze derde.
 • 11.6 Schending door de Klant van de in onderhavig artikel opgenomen bepalingen geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een forfaitere vergoeding van 1.000,00 EUR per inbreuk en 100,00 EUR per dag dat de inbreuk verder blijft duren, onverminderd het recht van RAKEDI om het bedrag van haar reële schade in te vorderen.

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 • 12.1 Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige Algemene Voorwaarden en de bestelbon, alsook op de tussen RAKEDI en de Klant tot stand gekomen overeenkomst. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Oudenaarde en het Hof van Beroep te Gent bevoegd.

Laat het niet koud worden!

Contacteer ons vandaag nog en ga snel online.